Wettelijke informatie, Algemene voorwaarden, Cookies en Privacy

Wettelijke informatie

Rechtsvorm : besloten vennootschap
Naam BV : DAP Park 5 BV
Maatschappelijke zetel : Parklaan 5 – 9140 Temse
Ondernemingsnummer : 685.571.254
BTW nummer : BE0 685.571.254
RPR : Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
Zaakvoerder : Koen Buytaert
Telefoon : 03 771 39 51
Email : buytaert.koen@gmail.com

Het dierenartsenberoep is een beroep gereglementeerd door de Orde der Dierenartsen en dierenartsen dienen zich te houden aan de code der plichtenleer.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij verzekeringen Denert, Vrijheidstraat 15 – 9140 Temse

Onze radiografietoestellen zijn vergung door het FANC en worden jaarlijks gecontroleerd.

Ons diergeneesmiddelendepot is erkend en vergund door het FAGG.

Prijzen

Consultatie : 36.5 euro
Huisbezoek : 48.5 euro
Castratie kater : 67 euro
Sterilisatie kattin : 136 euro
Voor andere handelingen/ingrepen kan u contact opnemen voor een prijsindicatie (is voor elke patiënt anders door verschillen in type handeling/ingreep, gewicht patiënt, soort anaesthesie,…)

Algemene voorwaarden

Art. 1 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, schriftelijk en mondeling, voor diensten en/of verkoop van goederen door dierenartsen van DAP PARK 5 BV of dierenartsen werkzaam voor dierenarts Koen Buytaert. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Cliënt.

Art. 2 – Definities

Dierenarts :  dierenarts Koen Buytaert, zaakvoerder van DAP Park 5 BV of dierenartsen die voor dierenarts Koen Buytazert werkzaam zijn. Behandeling : de uitgevoerde of uit te voeren dierengeneeskundige handeling(en), het verschaffen van geneesmiddelen of de verkoop van gerelateerde producten. Patiënt: het te onderzoeken en/of te behandelen dier. Klant: de verantwoordelijke voor de patiënt, dan wel de derde die opdracht tot de behandeling heeft gegeven. Overeenkomst: Een overeenkomst conform het principe van de inspanningsverbintenis, waarbij de klant om een behandeling van de patiënt verzoekt en de dierenarts dit verzoek nakomt, dan wel het aanbod van de dierenarts om een behandeling te starten waarbij de klant op welke wijze dan ook aangeeft dit aanbod te (zullen) aanvaarden.

De begrippen verantwoordelijk, eigenaar, houder, behandeling, dierengeneeskundige handeling en dergelijke dienen begrepen te worden zoals omschreven in de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de dierengeneeskunde.

Art. 3 – De overeenkomst

Alle voorstellen tot het sluiten van een overeenkomst zijn indicatief en vrijblijvend en kunnen op ieder ogenblik ingetrokken worden door de dierenarts.

De dierenarts en de klant zijn gebonden door de overeenkomst zodra de overeenkomst door de dierenarts is aanvaardt, dan wel wanneer de dierenarts met uitvoering van de behandeling is begonnen. Eventuele kosten die nodig waren om een voorstel aan de klant te doen mogen ten allen tijde aangerekend worden aan de klant, zelfs wanneer dit niet leidt tot een overeenkomst.

De dierenarts mag het sluiten van een overeenkomst steeds weigeren of kiezen om deze slechts onder bepaalde voorwaarden aan te gaan.

De verbintenissen van de dierenarts zijn steeds slechts inspanningsverbintenissen en kunnen onder geen enkele voorwaarden beschouwd worden als een resultaatsverbintenis. De dierenarts voert zijn diergeneeskundige handelingen uit volgens zijn kunnen en kennis.

De overeenkomst kan worden beëindigd op eenzijdige vraag van de klant, door het overlijden van de patiënt of op eenzijdige vraag van de dierenarts wanneer de klant zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er om om het even welke reden een vertrouwensbreuk is tussen de dierenarts en de klant. De dierenarts zal in dit geval de klant direct op de hoogte brengen. De dierenarts mag in dit geval ook de uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten in rekening brengen aan de klant.

De klant heeft nooit recht op een schadevergoeding wegens vroegtijdige beëindiging en hij is zelf verantwoordelijk om voor verdere zorg een andere dierenarts te consulteren.

Art. 4 – Prijzen

De dierenarts bepaalt zijn prijzen vrij. De tarieven voor de meest voorkomende handelingen staan vermeld op www.dierenartskoenbuytaert.be en kunnen op verzoek worden meegedeeld. Alle vermelde bedragen zijn steeds inclusief btw, behoudens uitdrukkelijk anders vermeldt.

Art. 5 – Betaling

Alle betalingen dienen contant te gebeuren tenzij op voorhand uitdrukkelijk anders overeengekomen.

In geval van laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per maand, waarbij een begonnen maand telt als een volledige maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 120,00 euro. Alle andere nog openstaande facturen worden in geval van laattijdige betaling ook onmiddellijk opeisbaar, zelfs als deze nog niet vervallen zijn.

De dierenarts kan het aanvatten van een nieuwe behandeling of het leveren van een nieuwe volledige uitstellen tot alle openstaande schulden van de klantaan de dierenarts zijn voldaan.

Indien de klant de patiënt na het voltooien van de behandeling niet ophaalt bij de dierenarts op het door de dierenarts aangegeven moment, is de dierenarts gerechtigd om kosten voor verblijf aan te rekenen aan de klant.

Art. 6 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de dierenarts is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag gedekt door zijn verzekering. De dierenarts is ook nooit aansprakelijk voor indirecte schade.

De dierenarts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het toedienen van dierengeneesmiddelen door de klant zelf.

Art. 7 – Klachten

Klachten betreft facturatie moeten schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend gebeuren, binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Klachten betreffende de verrichtte prestaties of de geleverde goederen dienen zo snel mogelijk aan de dierenarts worden meegedeeld, zo niet wordt de klantgeacht de levering onherroepelijk te hebben aanvaard.

Art. 8 – Overmacht

In het geval van overmacht is de dierenarts niet gebonden zijn verplichtingen na te komen. De dierenarts kan, gedurende de tijd van overmacht zijn verplichtingen opschorten of beslissen deze definitief te beëindigen.

Overmacht omvat elke situatie buiten de wil en controle van de dierenarts om die de dierenarts verhindert zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen.

Art. 9 – Nietigheid

Indien, door omstandigheden, één of meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden onwettig of nietig zijn, dan zal dit niet tot volledige nietigheid van de algemene voorwaarden kunnen leiden, maar zullen deze afgescheiden worden van de rest van de algemene voorwaarden.

Art. 10 – Het recht

Het Belgisch recht van toepassing op deze algemene voorwaarden.

De dierenarts behoudt zich het recht voor om alle bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van DAP Park 5 BV zich bevindt, zijn bevoegd zich uit te spreken over klachten in verband met de overeenkomsten tussen de dierenarts en de klant.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid verschaft meer informatie over de verschillende soorten computercookies en waarom wij ze gebruiken. Onderstaande informatie is bedoeld om u een beter begrip bij te brengen over wat cookies zijn en welke rol zij spelen wanneer u onze website bezoekt. De EU-wetgeving eist sinds eind mei 2012 dat alle websites die cookies gebruiken u daarvan op de hoogte brengen en uw uitdrukkelijke toestemming vragen om gegevens over uw surfgewoonten op te slaan en op te vragen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website op je computer kunnen worden bewaard.

In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je de browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?

De beheerder van deze website, gebruikt op deze website twee soorten cookies: cookies voor functionele doeleinden en cookies voor analytische doeleinden. Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze website wil lezen.

Wij gebruiken daarnaast ook Google Analytics voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is. Voor het gebruik van deze cookies voor analysedoeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies op jouw toestel worden geplaatst.

Toestemming voor ons gebruik van cookies

De meeste internetbrowsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden. Wenst u echter geen cookies te ontvangen, dan kunt u uw browserinstellingen wijzigen om u te verwittigen wanneer cookies worden verzonden of cookies gewoon weigeren. Voor informatie hierover kunt u bijvoorbeeld terecht op:

Door op onze website te surfen aanvaardt u ons gebruik van cookies.

U kunt uw toestemming voor ons gebruik van cookies te allen tijde intrekken. Cookies die op uw apparaat werden geïnstalleerd beperken of blokkeren, kunt u met behulp van uw browserinstellingen. In de helpfunctie van uw browser vindt u terug hoe u dat doet. Bovendien kunt u uw browserinstellingen gebruiken om geïnstalleerde cookies te verwijderen. Opgelet: indien u dergelijke browserinstellingen selecteert, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot onze website of dat zijn functies beperkt zijn.

Wijzigingen in ons cookiebeleid

Wij behouden ons het recht om dit Cookiebeleid op elk ogenblik te wijzigen of anderszins bij te werken volgens de best practices.

Wij gebruiken cookies op onze website www.dierenartskoenbuytaert.be. Door de website te gebruiken, stemt u dus in met het gebruik van cookies.

Privacy beleid

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw Gegevens

DAP Park 5 BV
Parklaan 5 – 9140 Temse
BTW BE0 685.571.254

Contact e-mailadres: buytaert.koen@gmail.com

1. PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden beheerd door “DAP Park5 BV” op basis van een bestaande contractuele relatie met U.

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679).

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

In deze privacyverklaring hebben persoonsgegevens betrekking op informatie of deeltjes informatie die het mogelijk maken om U te identificeren. Een identificeerbaar persoon is iemand die geïdentificeerd kan worden, hetzij direct of indirect, in het bijzonder door het verwijzen naar een identificatienummer of naar één of meerdere factoren die gelinkt zijn aan fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Wij verzamelen onderstaande persoonsgegevens:

 • Uw naam en voornaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw contactgegevens (email adressen, tel. & gsm nummers)
 • Facturatiegegevens (factuuradres, ondernemingsnummer)

Worden door ons in géén geval bijgehouden:

 • Uw Rijksregisternummer
 • Informatie van seksuele, religieuze, politieke of fysieke aard
 • Etc…

3. UIT WELKE BRONNEN VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen persoonsgegevens vanuit de volgende bronnen:

1) De persoonsgegevens die U ons meedeelt tijdens het opmaken of wijzigen van uw klantendossier, dit op basis van onze contractuele relatie met U.

2) De persoonsgegevens die U zelf inbrengt / beheert in uw private ruimte indien deze geactiveerd is (vraag informatie aan onze balie)

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard voor de periode die vereist is om het doel van de verwerkingen te bereiken (= om het beheer van uw patientendossiers mogelijk te maken). Daarna worden uw gegevens door ons gewist of ge-anonimiseerd.

4. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij dragen privacy hoog in het vaandel.

Uw persoonsgegevens worden aan GEEN derden (noch fysieke personen, noch rechtspersonen) doorgegeven. Wij verkopen geen gegevens, wij stellen aan niemand gegevens ter beschikking.

Uitzonderingen hierop : uw (facturatie) gegevens worden mogelijks door ons ter beschikking gesteld aan ons boekhoudkantoor. Uw factuurgegevens worden hen ter beschikking gesteld met als enige doel dat zij onze boekhouding kunnen voeren. Bij niet betalinging van uw factuur kunnen uw gegevesn doorgegeven worden aan een incassobureau. Om ons geneesmiddelenregister wettelijk in orde te hebben worden uw gegevens ook hierin verwerkt, en mogelijks door de FOD FAGG geraadpleegd, zoals de wet ons oplegt. U w gegevens worden ook doorgegeven aan een extern laboratorium indien, met uw toestemming, laboratorium onderzoeken aangevraagd moeten worden.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in een gespecialiseerde databank die beheerd wordt door een gespecialiseerd software bureau waarmee wij een contractuele relatie hebben. Deze databanken worden strikt beheerd volgens de regels van de GDPR.

Onze personeelsleden en aangestelden met wie wij een contractuele arbeidsrelatie hebben hebben mogelijks toegang tot uw bestanden, met onderstaande doeleinden (deze opsomming is limitatief):

 • U ondersteuning te kunnen bieden wanneer u ons vragen stelt (bv. opzoeken prijs, meest recente vaccinatie etc…)
 • om afspraken met u te kunnen inplannen
 • Om de historiek van de behandeling van uw dieren te kunnen raadplegen

We verkopen (of verhuren) geen persoonsgegevens aan andere dienstenverleners. In geen geval delen wij uw gegevens delen met derde partijen die niet voldoen aan de GDPR.

5. NAAR WAAR TRANSFEREREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen binnen de Europese Unie. We transfereren enkel persoonsgegevens aan onze contractuele dienstverleners die ons bijstaan bij het onderhoudswerkzaamheden indien zij voldoen aan art. 44 en volgende van de GDPR.

Indien van toepassing: Mogelijks worden uw persoonsgegevens door ons doorgegeven aan derden met het oog op:

 • het versturen van geautomatiseerde mailings
 • een third-party systeem voor afsprakenbeheer

6. WELKE RECHTEN HEEFT U?

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van welk gebruik wij ervan maken. U kunt dit doen door U aan te melden op uw private ruimte of wend u tot onze balie (vraag vrijblijvend meer informatie aan de balie ivm uw private ruimte).

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “DAP Park 5 BV”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “DAP Park 5 BV” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Voor zover uw private ruimte U de mogelijkheid biedt om dit zelf te doen, kunt u dit ook zelf doen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U kunt vrij beslissen of U ons toestemming geeft of wij u (e)mailings mogen toesturen. Wij hanteren (e)mailings om U op de hoogte te brengen van vaccinatieherinneringen, van info avonden, promotie acties enzovoort.

6.2 Recht van verzet

Wij zijn genoodzaakt om uw persoonsgegevens te verwerken om U een hoogstaande en kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden. U beschikt echter over het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Opmerking: wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor direct marketing doeleinden als u ons daar uitdrukkelijk uw toestemming voor gegeven hebt.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “DAP Park 5 BV” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “DAP Park 5 BV” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar buytaert.koen@gmail.com of per post naar Parklaan 5 – 9140 Temse, mits toevoeging van een kopie van Uw identiteitskaart. U kunt zich ook tot onze balie wenden.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

Uw persoonsgegevens maken NIET het voorwerp uit van profiling en worden door “DAP Park 5 BV” ook niet aan geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. BIJKOMENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

Juridische procedures

De Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van uw private ruimte of de hieraan gerelateerde diensten.


De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

Veiligheidsmaatregelen

“DAP Park 5 BV” heeft veiligheidsmaatregelen uitgewerkt die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de ongewenste kennisgeving aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “DAP Park 5 BV” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Deel de aanmeldgegevens voor Uw private ruimte niet met mensen die U geen toegang wenst te geven tot uw private ruimte. U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van uw private ruimte vanop de computer waarmee u werkt, van uw IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing van deze verklaring wordt onderaan op deze pagina aangegeven.

Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker het gebruik van zijn private ruimte onmiddellijk stop te zetten en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen.

Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

Versiedatum van dit document: 20 februari 2020